Πληροφορίες για εμάς

Λίστα προϊόντων

Πιστοποίηση Ποιότητας  ΕΝ ISO 9001 : 2015  από

Pharmaceutical  Industry

...... manufacturers since 1953

COUP  ABEE

Η COUP ABEE έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ( Σ.Δ.Π. ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 : 2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της εταιρείας .

 Πληροφορίες για εμάς

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Στις δραστηριότητες της COUP ΑΒΕΕ περιλαμβάνονται η παραγωγή , συσκευασία και πώληση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων .

 

Βασική αρχή και δέσμευση της COUP, αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις τους  με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις .

 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της COUP και των στόχων της .

 

 

English

Production According to GMP's